28 aprilie 2016

Asociaţia Culturală „Diversitate şi Identitate Culturală Europeană”

Întemeiată din iniţiativa unui grup de cadre didactice şi cercetători ştiinţifici de la universităţi şi institute de cercetare din Constanţa, Târgovişte, Bucureşti ş.a., Asociaţia „Diversitate şi Indentitate Culturală Europeană” îşi propune, în principiu, studierea ştiinţifică a fenomenelor interculturalităţii şi multilingvismului, sub toate formele sale de manifestare, în diacronie şi în sincronie. De asemenea, îşi propune să stimuleze cultivarea atitudinilor de înţelegere, toleranţă şi respect faţă de valorile reale ale umanităţii, indiferent de specificul lor etnolingvistic şi cultural, în spiritul păcii şi colaborării între comunităţile umane, ca elemente creatoare de bunuri spirituale şi materiale.

Activitatea asociaţiei presupune trei direcţii de dezvoltare – culturală, ştiinţifică şi formativă –, prin manifestări care presupun interacţiunea, interdisciplinaritatea şi abordarea multilaterală a domeniilor vizate şi a problematicii acestora.

Obiectivele de bază sunt subsumate acestor direcţii de activitate şi constă în:

 1. Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică propriu-zisă, în toate etapele desfăşurării acesteia, de la documentare până la expunerea şi valorificarea studiului şi experimentelor pe teme circumscrise domeniului configurat mai sus;
 2. Organizarea şi sprijinirea unor manifestări ştiinţifice şi de creaţie care să valorifice contribuţii diverse în toate domeniile care au legătură cu fenomenele identităţii şi diversităţii culturale (congrese, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, evocări, expoziţii etc.);
 3. Organizarea şi sprijinirea activităţilor de formare iniţială şi de perfecţionare profesională, în sensul instruirii de-a lungul întregii vieţi, prin cursuri, ateliere de studiu, şcoli de vară, seminarii, stagii de documentare şi formare etc.;
 4. Organizarea activităţilor editoriale prin publicarea, în nume propriu sau prin colaborare, a unor articole şi studii, volume individuale şi colective, periodice, în format electronic şi în format imprimat.

Dintre activităţile cu caracter permanent care intră în sarcinile asociaţiei, obiectivele formulate mai sus se concretizează în câteva manifestări care presupun implicarea directă a unora dintre membri fondatori:

 1. Colocviul Internaţional „Latinitate – Romanitate – Românitate” (LRR), cu desfăşurare anuală;
 2. Editarea volumelor rezultate din selecţia comunicărilor rezentate la LRR, sub titlurile: Studii de Limbă, Cultură şi Comunicare; Cultură şi Comunicare; Studii de Didactică a Limbii şi Literaturii ş.a.;
 3. Editare revistei DICE (Diversité et Identité Culturelle en Europe/Diversitate şi Identitate Culturală în Europa), prin încheierea unui act adiţional cu deţinătorii legali ai publicaţiei.

Prin organizarea şi sprijinirea activităţilor înţelegem atât iniţierea unor acţiuni proprii asociaţiei, cât şi participarea membrilor acesteia la activităţi iniţiate de alţi organizatori din ţară şi străinătate. De asemenea, asociaţia se poate asocia cu diverse instituţii şi alte asociaţii cu personalitate juridică, precum şi cu persoane particulare în organizarea activităţilor propuse.

Asociaţia îşi propune să stimuleze participarea membrilor ei la competiţiile pentru obţinerea unor granturi de susţinere a activităţilor ştiinţifice, culturale şi educative, pentru câştigarea şi derularea unor proiecte de cercetare şi de implementare a tehnicilor noi de lucru în activitatea socio-profesională a comunităţii din care fac parte membrii săi.

 

Obiectivele principale ale Colocviului LRR sunt:

 • Descrierea, din perspectivă istorică, lingvistică, social-economică şi culturală, filosofică, antropologică, a rolului latinităţii în formarea culturilor şi civilizaţiilor moderne din Europa şi din întreaga lume;
 • Cercetarea moştenirii latine în structura etnolingvistică a popoarelor romanice, cu privire specială spre cultura şi civilizaţia românească;
 • Identificarea şi fructificarea de metodologii adecvate pentru analiza şi interpretarea unor forme de manifestare ale limbajului şi mentalităţii, ca aspecte definitorii ale interculturalităţii, în contextul mai larg al interferenţelor social-istorice, politice, economice şi culturale pe plan mondial şi al dezvoltării unor noi modalităţi de informare în masă;
 • Stabilirea unor legături durabile între membrii comunităţii academice, prin identificarea unor proiecte de cercetare comune, cu dezvoltare pe termen mediu şi lung;
 • Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în rândul unui public cât mai larg.

 

Obiectivele principale ale revistei DICE:

Revista DICE este consacrată dialogului cultural european, cu deschideri spre universalitate, publicând analize privind raporturile dintre particular şi general, individual şi colectiv, local şi universal în gândire, în comunicarea verbală, în atitudini, comportamente, creaţie, acţiune concretă. Secţiunile fiecărui volum tratează aspecte diferite ale acestor relaţii:

 • Principia: Fundamentele ideologice, politice, social-economice, educative ale dialogului cultural european şi mondial; Teorii şi practici ale alterităţii, evoluţia mentalităţilor, cultură instituţionalizată în relaţia „localism – europenism – mondializare”.
 • Homo Europaeus – Homo universalis: Personalităţi afirmate în spaţii etnolingvistice alogene. De ex., scriitori, oameni de ştiinţă, artişti, întreprinzători români afirmaţi în străinătate şi, invers, străini cu rol important în spaţiul social-economic şi cultural românesc; Experienţe actuale ale adaptării la culturi diverse. Consemnări ale unor bursieri, participanţi la programe, mobilităţi şi proiecte internaţionale etc.
 • Confluenţe: Diacronie şi sincronie în contactele culturale, lingvistice etc.; Filiaţii, interinfluenţe, reprezentări particulare ale unor curente, şcoli, tendinţe internaţionale în literatură, artă, ştiinţă, religie, educaţie etc.; Circulaţia în timp şi spaţiu a unor teme, motive, stiluri, tehnici de creaţie din cultura tradiţională şi modernă a popoarelor; Identitate culturală vs multilingvism. Limbi minoritare/limbi naţionale/limbi oficiale/limbi de circulaţie universală; Multiplul dialog al artelor: individual şi colectiv, local şi universal, cuvânt şi imagine, sunet şi mişcare etc.
 • Semnal – Evenimente: Cronica unor manifestări consacrate dialogului dintre culturi; Recenzii, note, consemnări pe marginea unor studii, cercetări, traduceri, experimente, practici ale interculturalităţii.

REVISTA-Diversitate-si-Identitate_Culturala